Karl I. Ludwig Kurfürst von Pfalz-Simmern (1680)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Karl I. Ludwig Kurfürst von Pfalz-Simmern

1648-1680
Namensvariante
Carl Ludwig

Lebensdaten
männlich1680


Fundstellen
I | 1
I | 2
I | 3
92. 245:27. 320:6. 388. 428. 433.
I | 4
415.
I | 5
147. 286. 338. 354. 520.
I | 7
219. 320. 324. 675.
I | 8
345. 393.
I | 9
598.
I | 12
280.
I | 13
167.
I | 14
42. 530. 530.
I | 15
146. 209. 366. 528.
I | 18
I | 19
I | 21
I | 24
II | 3
III | 1
194.
III | 5
VI | 3
241.
VI | 6
Beziehungen
Weitere Beziehungen (11)