Godefroy, Denis (1621)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Godefroy, Denis

Namensvariante
Gothofredus, Dionysius

Lebensdaten
männlich1621


Fundstellen
I | 1
146.
I | 4
541. 681.
II | 1
IV | 4
IV | 6
IV | 7
VI | 1
77. 79. 81. 85. 88. 90. 93. 105. 130. 133. 314. 326. 329 f. 335. 379. 403. 405. 424.
VI | 2
4. 32 f. 95. 97. 103-105.