Plaz, Abraham Christoph (1728)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Plaz, Abraham Christoph

Namensvariante
Platz, Abraham Christoph

Lebensdaten
männlich

1658


1728


Fundstellen
I | 25
Nachweise