Ferdinand I., König von Neapel und Sizilien (1494)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Ferdinand I., König von Neapel und Sizilien

1458-1494
Lebensdaten
männlich1494


Fundstellen
I | 10
562. 562.
I | 16
IV | 4
IV | 5
IV | 8