Venus (mythisch)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Venus

Lebensdaten
mythisch
weiblich

Fundstellen
I | 10
77.
I | 13
160.
I | 15
316.
I | 22
I | 24
I | 26
III | 9
VI | 3
199. 201.
VI | 6