Romulus (mythisch)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Romulus

Lebensdaten
mythisch
männlich

Fundstellen
I | 4
192. 496.
I | 9
264.
I | 11
140.
I | 13
413.
I | 20
I | 25
III | 6
VI | 6