Theodoros Studites (826)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Theodoros Studites

Lebensdaten
männlich826


Fundstellen
IV | 6