Theophrastos (287/286 v. Chr.)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Theophrastos

Namensvariante
Theophrastus

Namensvariante
Theophrast

Lebensdaten
männlich

um 371 v. Chr.


287/286 v. Chr.


Fundstellen
I | 9
483.
I | 10
387. 508 f.
I | 20
II | 3
III | 9
IV | 1
VI | 1
35. 239. 313.
VI | 2
136.
VIII | 1
VIII | 2