Wagenseil, Johann Christoph (9. 10. 1705)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Wagenseil, Johann Christoph

Lebensdaten
männlich9. 10. 1705
Altdorf


Fundstellen
I | 1
80. 100. 103. 129.
I | 2
434. 438.
I | 6
485.
I | 7
507.
I | 8
457.
I | 9
297. 300. 512. 532. 576. 583. 640 f. 658 f.
I | 10
224 f. 334. 457 f. 688.
I | 13
345.
I | 14
264. 448. 497.
I | 15
I | 16
I | 17
I | 22
I | 24
I | 26
III | 6
VI | 1
275 f.
VI | 2
Weitere Beziehungen (1)