Diogenes von Sinope (323 v. Chr. ?)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Diogenes von Sinope

Lebensdaten
männlich323 v. Chr. ?


Fundstellen
I | 3
I | 4
450.
I | 14
I | 16
I | 17
III | 2
16.
IV | 2
VI | 1
245.
VI | 3
350.
VI | 6