Anselm von Canterbury (1109)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Anselm von Canterbury

Lebensdaten
männlich1109


Fundstellen
I | 10
347.
I | 12
738.
I | 14
437.
I | 16
I | 20
III | 9
IV | 5
VI | 1
497.
VI | 6