Nicolaus V., Papst (24. 3. 1455)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Nicolaus V., Papst

1447-1455
Namensvariante
Nikolaus V.

Namensvariante
Parentucelli, Tommaso

Lebensdaten
männlich

15. 11. 1397
Sarzana


24. 3. 1455
Rom


Fundstellen
I | 7
9.
I | 11
329.
I | 12
205. 208.
I | 15
IV | 3
IV | 8
Nachweise