Innozenz III., Papst (1216)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Innozenz III., Papst

1198-1216
Namensvariante
Innocentius

Lebensdaten
männlich1216


Fundstellen
I | 4
493:14.
I | 6
565.
I | 8
532.
I | 11
278.
I | 12
690. 738.
I | 16
528.
I | 17
I | 18
IV | 2
IV | 3
IV | 4
IV | 6
VI | 1
129. 423.