Alexander III., Papst (30. 8. 1181)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Alexander III., Papst

1159-1181
Namensvariante
Bandinelli, Orlando

Lebensdaten
männlich30. 8. 1181
Civita Castellana


Fundstellen
I | 7
577.
I | 8
299.
I | 9
140.
I | 12
117. 193.
I | 13
664.
I | 16
I | 20
I | 23
IV | 2
Nachweise