Lisola, Franz Paul Freiherr von (1674)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Lisola, Franz Paul Freiherr von

Namensvariante
Francesco dell' Isola

Lebensdaten
männlich1674


Berufe
kaiserlicher Diplomat
Fundstellen
I | 1
358.
I | 2
452:7. 452:30.
I | 3
I | 6
156.
I | 10
581.
I | 11
546. 719.
I | 15
II | 2
IV | 1
IV | 3
IV | 4
3. 36. 54. 81.