Franz I., König von Frankreich (1547)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Franz I., König von Frankreich

1515-1547
Lebensdaten
männlich1547


Fundstellen
I | 1
177. 298.
I | 4
224. 352.
I | 5
346.
I | 7
383.
I | 8
224.
I | 9
234. 348. 387.
I | 10
325.
I | 11
280. 698. 699.
I | 12
341. 463. 492.
I | 13
329. 675.
I | 14
I | 15
I | 21
III | 2
54.
III | 6
VI | 2
Weitere Beziehungen (2)