Paul V., Papst (28. 1. 1621)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Paul V., Papst

1605-1621
Namensvariante
Borghese, Camillo

Lebensdaten
männlich

17. 9. 1552
Rom


28. 1. 1621
Rom


Fundstellen
I | 3
I | 7
298.
I | 8
149.
I | 14
18.
I | 18
IV | 2
VI | 4
Nachweise