Gregor VII., Papst (25. 5. 1085)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Gregor VII., Papst

1073-1085
Namensvariante
Hildebrand

Lebensdaten
männlich

ca 1020


25. 5. 1085
Salerno


Fundstellen
I | 4
547. 561 f. 574.
I | 5
231.
I | 6
440. 503. 532.
I | 9
613.
I | 12
331.
I | 13
462. 462.
I | 14
258.
I | 18
I | 20
IV | 2
IV | 5
IV | 9
Nachweise