Mandosio, Prospero (1709)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Mandosio, Prospero

Lebensdaten
männlich1709


Fundstellen
I | 7
660.
I | 9
255.
I | 18