Mader, Joachim Johann (1680)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Mader, Joachim Johann

Lebensdaten
männlich

1626


1680


Fundstellen
I | 4
650.
I | 6
4. 489.
I | 7
552.
I | 8
534.
I | 10
390.
I | 12
203. 452. 501. 574.
I | 13
236. 238.
I | 18
I | 26
III | 2
57.